Catagory

HELGA MARÍA RE-1 Á LEIÐ Á MIÐIN MEÐ EKKÓ SEMI 9,0FM 3900 KG HLERA.

31/01/2020

HELGA MARÍA RE-1 Á LEIÐ Á MIÐIN MEÐ EKKÓ SEMI 9,0FM 3900 KG HLERA.

Helga María RE-1 á leið á miðin með EKKÓ Semi 9,0fm 3900 kg hlera.

The fresh fish trawler Helga María leaving for the fishing grounds with EKKÓ Semi 9,0sqm 3900 kg/each trawl doors.