Catagory

LOFTLÁS / AIRLOCK EXPLAINED

25/05/2024

LOFTLÁS / AIRLOCK EXPLAINED

Loftlásinn er hér útskýrður með tilraunaglasa hermun í krukku. Vatnið/sjórinn inni í hlerunum er litaður til sýna virknina betur.

Ekkó toghlerinn er einstakur að því leyti að hann er tvöfaldur eins og samloka með holrými á milli byrða. Við þessa hönnun hlerans opnaðist sá möguleiki að hafa loftrými eða loftlás til að stýra virkni hans við veiðar. Í toppi hlerans er sérútbúið loftfyllt rými sem hvorutveggja léttir hlerann og heldur honum stöðugum. Þetta rými er virkjað með því að loka fyrir streymi um innfallsrör með því að setja skrúfbolta í toppplötuna og loka af loftið í toppnum.

Loftrýmið, eða loftlás, efst í hleranum og hefur þá virkni að halda hleranum lóðréttum og á ákveðnu dýpi í sjónum. Þetta kemur sérstaklega að gagni þegar hlerarnir eru dregnir á litlum hraða því þá kemur loftrýmið í veg fyrir að hlerinn falli  með tilheyrandi töf á veiðum.

Þannig er hægt að taka krappar beygjur með trollið úti án þess að missa hlerana á hliðina vegna þess að innri hlerinn fer mun hægar en sá ytri í snúningnum. Þetta nýtist vel á grunnslóð á botntrolli, á humarveiðum og á innfjarða rækjuveiðum. Ekkó nýtast sérlega vel með loftlásinn virkan, þegar mikið er úti af togvír miðað við dýpi og þá rétt snerta eða svífa Ekkó hlerarnir yfir botninum. Í tilraunaglasinu er Semi hleri er með grænu vatni.

Loftlásinn á Ekkó flottrollshlerunum er hlutfallslega stærri en í Semi hlerunum. Með loftlásinn virkan eru flottrollshlerarnir að fiska við yfirborðið. Með loftlásinn óvirkan eru flottrollshlerarnir að fiska dýpra. Í tilraunaglasinu er Flottrollshlerinn er með bláu vatni.

Holrými hlerans fyllist af sjó og kemur þannig í veg fyrir að hann falli saman á miklu dýpi. Þegar loftlásinn er virkur þá mætist loft og sjór efst innan í hleranum eftir dýpt röranna þar sem loftrýmið er  og fellur því ekki saman við þrýsting.

Loftlásinn er ein af fjórum uppfinningum Ekkó sem er í alþjóðlegu einkaleyfaferli. Einkaleyfaferlið hefur tekið sinn tíma frá árinu 2015 og fyrst nú árið 2020 voru fyrstu niðurstöður að berast, þar sem þrjú fyrstu svörin eru komin, öll jákvæð og samþykkt.

The airlock is explained here with a test tube simulation in a jar. The water / sea inside the doors is colored to show the effect better.

The Ekkó trawl door is unique in that it is double as a sandwich with a cavity between the two burdens/plates. This design of the door opened up the possibility of having an air space or airlock to control its fishing ability. At the top of the door is a specially equipped air-filled space that both lightens the door and keeps it stable. This space is activated by blocking the flow through the inlet pipe by inserting a screw bolt into the top plate and closing off the air at the top.

The air space, or airlock, at the top of the door has the function of keeping the door vertical and at a certain depth in the sea. This is especially useful when the doors are pulled at low speed because then the air space prevents the doors from falling with associated delay in fishing.

This way you can take sharp turns with the trawl while fishing without losing the doors on the side because the inner door goes much slower than the outer one in the rotation. This is very usefull for shallow water trawling, trawling for lobster and inland fjord shrimp fishing. Ekkó is particularly useful with the airlock active, when there is a lot of towing wire out compared with depth and then the doors just touch the bottom or fly over the bottom. In the test tube the Semi door is with green water.

The airlock on the Ekkó pelagic trawl doors is proportionally larger than in the Semi doors. With the airlock active, the pelagic trawl doors are fishing at the surface. With the airlock inactive, the trawl doors are fishing deeper. In the test tube, the pelagic doors has blue water.

The cavity of the door fills with seawater and thus prevents it from collapsing at great depths. When the airlock is active, air and sea meet at the top of the door according to the depth of the pipes where the air space is and therefore do not coincide with pressure.

The airlock is one of Ekkó’s four inventions that is in an international patent process. The patent process has taken time since 2015 and only now in 2020 were the first results received, as the first three answers have been received, all positive and approved.